Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Flade Kirke, Mors

Flade Kirke

Mors

Flade-Bjergby-Sundby-Skallerup Pastorat - Morsø Provsti - Aalborg Stift - Morsø Nørre Herred - Thisted Amt

Våbenhuset er opført foran norddøren. Murene er opført af kløvede kampesten. Det er teglhængt, mens skib og kor er blytækket.
Skib og kor er romansk. Våbenhuset er sengotisk.
Alle vinduer er nyere, men der er anvendt gamle sten. Det eneste bevarede romanske vindue er det tilmurede vindue i korets østgavl. På korets østvindue er overliggeren sammensat af to sten. Vinduesoverliggerens kant og vinduets kant mod nord har en tovstav. I korets sydvindue er anvendt en romansk vinduesoverligger med små falsede rundbuer. De minder om døbefontene i Øster Assels og Sejerslev.
Efter omsætning af muren er der næsten ingen spor tilbage af syddøren, mens norddøren stadig er i brug gennem våbenhuset.
I Flade Bakker findes en kilde, der kaldes Margrethe Kilde. Det tages som udtryk for, at kirken har været indviet til S. Margrethe. Efter reformationen hørte den under staten (kronen), men kirketienden blev solgt i 1699 til Karen Burchart, amtmand Jørgen Burcharts myndling «med de Vilkaar, at hun ej nyder Jus patronatus og vocandi; men dersom hun dem igen til andre sælger og afstaar, da Jus patronatus og vocandi at følge Tienderne, saafremt de Købende efter Loven dertil kan være berettiget.« - Fra da af var kirken privatejet, indtil den blev selvejende 1. juli 1916.
Kirkeklokken hænger i en klokkestabel på vestgavlen. Klokken er fra 1486 og har øverst en inskription: »Alpha et o(mega) deus et homo o rex glo(ri)e XP(ist)e veni cu(m) pa(ce) anno d(omi)ni mcdlxxxvi«. På dansk: »Alfa og omega, gud og menneske, o, ærens konge Kristus kom med fred i det herrens år 1486.«
Korbuen er omsat. De fem øverste kilesten er nye. I 1873 var de fjernet og erstattet af en spids bue, så hele korbuen havde kløverfacon.
Bænkene er fra det 20. århundrede, men lavet ud fra en gavlplanke fra 1700-tallet, som nu opbevares på Dueholm.
Lysekrone i skibet nærmest koret. Den bærer indskriften: »Til en liiden skiøndt ufuldkommen Erindring om Forsynets Førelse givet til Guds Ære og Kirken Siir af Frands Wogelius Steenstrup og Kierstine Marie Ballebye til Nandrup 1787.« - Der er desværre ingen oplysning om, hvilke begivenheder der tilsigtes med »Forsynets Førelse.«
Det romanske alterbord er omsat i 1880'erne. Bordpladen er en monolit med helgengrav. Ved omsætningen fandt man en relikviekapsel af bly, som indeholdt en benstump, der var indviklet i silke. Denne kapsel opbevares nu på Dueholm.
På Nationalmuseet findes endvidere rester af et ciborium (alterbaldakin). Der er tale om de stolper, der har båret baldakinen. Indtil 1903 stod de bag altertavlen som støtte.
Altertavle: Rammen med billedet er resterne af en lutheransk fløjaltertavle fra slutningen af 1500-tallet. I midterskabet er der to korintiske søjler med bladskeder. Fløjene er fjernet og erstattet af vinger i bruskbarok med våben for Krabbe og Gedde. Lignende vinger med de samme våben findes på en altertavle fra Åle kirke, som nu opbevares på Nationalmuseet. De tre toptrekanter med fod- og topspir er helt fornyede i 1883 af snedker Stephansen, Flade.
Alterbilledet er udført af Ane Villadsen, Tødsø, som skænkede det til kirken i 1936. Motivet er Kristus og Nikodemus. Det erstattede et alterbillede, der fremstillede Mariæ Bebudelse.
Alterstagerne er fra 1647 og svarer til dem i Thorsted kirke.
Døbefonten er romansk og af granit. Kummen er glat med cylinderformede lodrette sider, mens underdelen er konisk. Foden er af thybotype med hjørneknopper.
Dåbsfadet bærer indskriften: »Flade Kirke 1943«.
Prædikestolen er fra o. 1625 af Aalborgtype. Den ligner flere andre prædikestole. Den er anbragt skråt i hjørnet og har karnap. Den blev restaureret i 1883 af snedker Stephansen, Flade. Dens farver samt billeder af de fire evangelister og Peter og Paulus blev da afætset. Lydhimlen er fra o. 1650.
Det lille krucifx på væggen er udført og skænket af Erik Heide. Det samme gælder en due midt i lydhimlen.
I korets nordvestlige hjørne står en præstestol fra 1905 i renæssancestil. Den latinske indskrift fortæller: »I Herrens år 1905, da Henry Larsen var provst, Christen Kirkegaard sognepræst og Lars Mehlsen kirkeværge, blev kirken restaureret.« Se også Bjergby kirke.
Kirkeskibet blev forfærdiget og skænket af smed Lars Larsen, Flade, i 1861. Det var i en årrække nedtaget, men efter en restaurering foretaget af Dueholm museum blev det på ny ophængt i kirken den 1. oktober 2000.
Da kirken tog det nuværende alterbillede i anvendelse i 1936, blev dette billede overflødigt. Motivet er »Mariæ Bebubelse«. Det er en kopi af et maleri af Alb. Küchler, signeret Bang.
Romanske billedsten med to ansigter i højt relief. Måske en mand og en kvinde sidder i vestgavlen.
I skibets sydmur sidder en romansk gravsten med processionskors i højt relief.
Solur på granitkvader nær den plads, hvor den nu forsvundne syddør har været. Soluret viser de kanoniske tider og har ikke timestreger.
Til højre på stenen en cirkel, der er inddelt i tre felter. Det symboliserer jorden med de tre verdensdele, der var kendte i middelalderen. Jorden er omgivet af verdenshavet, og øverst er det prydet med et kors. Til venstre Guds velsignende hånd.
Stenskulptur er opstillet vest for våbenhuset og udført af Erik Heide, der er bosiddende i sognet. Mattæus, Markus, Lukas og Johannes kigger i hvert sit verdenshjørne som en erindring om, at kristendommen har et universelt sigte. Skulpturen, der er 80 cm høj, blev opstillet i 2004.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Ålborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne