Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Gunderup Kirke

Gunderup Kirke

Gunderup-Nøvling-Gistrup Pastorat – Aalborg Østre Provsti – Aalborg Stift – Herred – Aalborg Amt

Gunderup Kirke er bygget i 1100-tallet, oprindeligt bestod kirken af kor og skib.Den ligger højt øst for Gunderup by. Kirken fremstår i alle væsentlige træk i sin middelalderlige skikkelse. Det kvaderklædte kor og skib er fra den tidlige, romanske periode,mens de hvidkalkede tilbygninger i teglmur: sakristi, tårn, våbenhus og kapelbygningen (sideskib) i syd er fra senmiddelalderen, den gotiske periode.I senmiddelalderen, måske i 1440'erne, bliver kirken ombygget. I skib og kor bliver træloftet udskiftet med hvælvinger, desuden bygges der våbenhus, sakristi og tårn.Endelig opføres der i ca. år 1500 et kapel (sideskib) på kirkens sydside.I kirken findes rester af kalkmalerier fra flere forskellige perioder. Kirkens bedst bevarede kalkmalerier findes i sydkapellet, som efter malerierne at dømme har været viet til gudsmoderen Maria og et sæde for datidens fremherskende Mariakult.Udsmykningen har omfattet dels arkadens indgang til kapellet og dels kapellets to hvælvfag.På østsiden af arkadepillen er bevaret rester af en fremstilling af Kristoforus.På pillens sydside er der endnu et billede: Maria i solgisel, nok den mest betagende Mariafremstilling, som er bevaret her i landet.Hvælvudsmykningen synes disponeret i overensstemmelse med den betydning, som senmiddelalderen tillagde Maria. Gudsmoderen Maria var den, som skærmede og gik i forbøn for mennesket.På arkadepillens Mariabillede strækker der sig en arm nedefra og op mod Maria, som en stum bøn om hjælp.Altertavlen er en af de ældste lutheranske fløjaltertavler og dateres til år 1537-38.Dens malerier er dog væsentligt yngre. Hovedfeltet rummer en fremstilling af Kristi forklarelse, malet i 1700-årene. Sidefløjene sammenholder lov og evangelium fremstillet i vignet, overskrift og tekst.Sidefløjenes bagsider er tværdelte, således at tavlen i lukket stand viste fire malerier frem. Malerierne viser de fire dyder: troen, kærligheden, lydigheden og tålmodigheden. Døbefonten hører til kirkens oprindelige inventar. På fontens yderside ses fire løvefigurer, som parvis har fælles hoved, formet som en kraftig fremspringende maske med tvedelt skæg og spidse ører. To af løverne har halerne sammenholdt med en ring, mens det andet par løver har halen ført mellem bagbenene og haledusken lagt frem foran kroppen.Kirken fik sin nuværende prædikestol i 1790, det er den ene af i alt kun tre bevarede nyklassicistiske prædikestole her i landet.På sakristiets østvæg er opsat en ligsten udført i sandsten. Stenen bærer en randinskription og har evangelist tegn i hjørnerne. Foroven prydes stenen af en opstandelsesfremstilling, mens den forneden har to skjolde med fugle. I midtfeltet ses en stærk nedslidt inskription med navnet på kirkens præst fra 1644 Mourits Jensen Borchhorst, død 1687, dennes hustru Anna Kjeldsdatter, død 1677, datter af forgængeren i embedet Kjeld Christensen, endvidere navnet på en af sønnerne Jacob Mouritsen, død 1644.Randinskriptionen lyder:

IEG WEED AT MIN FRELLSER LEFVER OC HAND / SKALL HEREFTER STAA PAA IORDEN OG EFTER AT DE HAFVE IGENNEMSTUCKED DENNE / MIN HUUD SKALL IEG SEE GVD AFF MIT KIØD / HVILCKEN IEG SKAL BESKVE FOR
()IG OC MIN ØYNE SCHVLLE SEE OC ICKE EN FREMED IOB 19/.

Ved kirken er der bevaret to runesten som hver kaster et spinkelt strejflys tilbage til folkene i Gundes udflyttertorp.
Den ene sten er blevet rejst før år 900 og beretter kun, at"Østen satte denne sten efter sin fader Asulv". Den anden sten er fra tiden 900 -1050 og fortæller lidt mere fyldigt, at "Toke rejste denne sten og gjorde disse kumler efter sin maag (stedfader) Abe en velbyrdig thegn, og efter sin moder Tove".
De ligger begge i denne høj.
Betegnelsen "velbyrdig thegn" kunne tyde på, at der er tale om en stormand, hvis position og indflydelse ikke kun har haft lokal betydning, men snarere kan have tilknytning til en overordnet administration, måske til kongens værn af et nu samlet rige.
Kirkens orgel er fra 1970 og bygget af orgelbygger Peter Bruhn, Aarslev, efter tegning af arkitekt Rolf Graae, Hellerup.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne