Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Agger Kirke

Agger Kirke

Vestervig-Agger Pastorat – Sydthy Provsti – Aalborg Stift – Refs Herred – Thisted Amt

Efter alt at dømme er dette den tredje kirke i Agger. I 1838 erstattede denne kirke en ældre, der var blevet opgivet i 1832 på grund af havets hærgen. Denne gamle kirke har muligvis erstattet en kirke, der var endnu ældre.
Byggeriet i 1838 blev finansieret ved en landsindsamling og ved et tilskud på 2.000 rigsdaler fra en fond, der var oprettet efter stormfloden 1825. St. St. Blicher, der skrev en salme til indvielsen den 23. september 1838, skriver om den nye kirke: »Den ståer ... langt længere fra havet, og paa fastere Bund, oprejst ved kjerlige Landsmænds broderlige bistand.«
Kirken er tegnet af arkitekt C.F. Hansen, der bl.a. har tegnet Skagen kirke og Københavns Domkirke. Gennem årene har vejrliget været hårdt ved kirkebygningen. I 1988-89 blev tre af de fire ydermure fornyet. Kirken fik nyt tag, og den blev forlænget, så der blev plads til et dåbsværelse m.m.
Den tidligere kirke lå på en brink syd for Vester Agger by. Fra bevarede regnskaber vides det, der var tale om en beskeden kullet kirke. Koret var tækket med bly, skibet med strå. Den har formodentlig været opført af mursten og havsten i lighed med kirkerne i Lodbjerg og Lild. Der har altså været tale om en gotisk bygning. At kirken har en romansk døbefont, har medført den teori, at der har været en romansk kirke før den gotiske, således at den nuværende kirke er sognets tredje. Men sikkert er det ikke.
I 1573 og igen i 1598 omtales kirken som forfalden. Regnskaberne fortæller, at gennem 1600-tallet blev stråtaget repareret gang på gang, indtil en mand fra sognet, der havde bosat sig i Norge, skænkede midler til tagsten i 1690. Gennem årene åd havet af kysten. 1695 lå kirken 1000 alen fra havet, men i 1760 var der kun 100 alen. I 1825 skyllede det ene hjørne af kirkegården i havet. Der var nu kun 50 alen til skrænten. Fra 1829 blev kirken kun benyttet i roligt vejr. Den sidste gudstjeneste blev holdt søndag den 18. marts 1832. I en samtidig beskrivelse hedder det: »Kirkegavlen var kun nogle Skridt fra Havbrinken ... Hele Kirkegaarden var overfyget af den hvide Havsand. Kirken selv var synligen sunken. Muren var regnet til Armstykkelse, Taget meer end halvt afrevet.« 1834 blev den solgt til nedbrydning. De sidste rester forsvandt under en stormflod i januar 1839. Endnu en tid efter fandt man stadig ligrester fra kirkegården.
Agger var tidligere et selvstændigt pastorat, og Thyborøn lå i sognet. Kirken blev selvejende den 1. april 1915. Den tidligere kirke blev i 1695 tilskødet Cornelia Bickers til Vestervig.
Klokken er fra 1720 og bærer indskriften: »Gloria in excelsis. Me fecit Friederich Holtzmann Hafniæ 1720.« (Ære være Gud i højeste. Mig gjorde Friederich Holtzmann i København 1720). Først ved kirkens 100-års jubilæum i 1938 blev der installeret elektrisk lys. Orglet, der har 6 stemmer, stammer fra 1977 og er kirkens første. Det erstattede et harmonium, der var indkøbt i 1951. Før den tid havde man ikke musikledsagelse til gudstjenesterne.
Skib og kor udgør ét rum. Altertavlens ramme stammer ligesom andet inventar fra forgængerkirken. Rammen er fra 1500-tallet. Alterbilledet, der forestiller Vandringen på søen, er malet af fru distriktslæge Mulvad, Vestervig. Det er skænket til kirken i 1880. Motivet er Vandringen på søen. Det erstattede et billede af Peters Fiskedræt, der var malet af fru Ingemann, der blev skænket til kirken i 1841. Himlen over alterbordet stammer fra 1600-tallet. De to alterstager er fra 1625.
Den syvarmede lysestage bærer inskriptionen: "Skænket af D. & H. Kierkegaard d. 23-9-1938." - Det var ved kirkens 100 års jubilæum. - Dorthea og Hagbart Kierkegaard var lærepar og han tillige kirkesanger i Agger i årene 1916-52.
Alterskranken stammer fra kirkens opførelse 1838.
Døbefonten er en variant af thybo-typen, idet de sædvanlige bægerblade forneden på kummen er erstattet af hjerter med nedadvendte spidser. Døbefonten er middelalderlig og stammer efter alt at dømme fra Aggers første kirke. Derudover findes der et dåbsfad fra 1575 produceret i Nürnberg. Motivet i bunden af fadet er Bebudelsen. Ifølge en gammel tradition stammer det fra Vestervig kirke.
Prædikestolen er fra årene 1610-20. Arkaderne i storfelterne minder om prædikestolen i Thisted kirke, mens søjlerne er enklere.
Lydhimlen menes at være en nyere efterligning af baldakinen over alterbord og -tavle.
Krucifix fra o. 1500. Korstræet - og stafferingen - er dog nyere. Det har hængt i den gamle kirkes korbue. Nu hænger det på væggen i skibet.
Kirkeskibet Margrethe er formodentlig skåret af en sømand i slutningen af 1800-tallet. Det blev skænket til kirken i 1999 af Jørgen Kristensen, Agger, der som barn havde fået det af sin bedstefar, skibsprovianteringshandler og købmand Halfdan Kirkegaard i Krik. Skibet har i en årrækket hængt i Venø kirke. Oprindeligt har skibet ikke noget navn, hvorfor det ved ophængningen blev opkaldt efter Margrethe Laursen. Hun var organist i Agger kirke i 32 år fra 1951, da kirken fik sit første instrument - et harmonium. Margrethe Laursen sad desuden i menighedsrådet i 27 år - heraf 10 år som formand.
Caroline er en orlogsbrig med 20 kanoner. Modellen er skænket til kirken i 1841 af købmand Th. Nielsen, strandtoldbetjent Bladt, Søren Larsen og sognefoged Søren Thøgersen, alle af Øster Agger. - Signalflagene danner sætningen: "Hvad er din kurs?"

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne