Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Ryde Kirke

Ryde Kirke

Ryde-Handbjerg-Mejrup Pastorat – Holstebro Provsti – Viborg Stift – Ginding Herred – Ringkøbing Amt

Ryde Kirke er en gammel landsbykirke fra ca. år 1150, og den ligger midt i Ryde Kirkeby. Ryde var til 1831 annex til Borbjerg, men blev da hovedsogn og fik Handbjerg til annex. Ved præsteskifte i 2011 fik Ryde og Handbjerg sognes præst også arbejdsopgaver i Mejrup, men bor dog i præstegården i Ryde.
Ryde Kirkes kerne består af et romansk skib og kor, som er opført i rå kampesten. Kirken er hvidkalket og tækket med bly undtagen tårn og våbenhus, som har tegltag.
Tårn og våbenhus er begge tilføjet den romanske kirkebygning senere. På tårnet ses årstallene 1759 og 1812 på vestsiden og på sydsiden står der 1931. Tallene antyder givetvis årstallet for diverse ombygninger, men det er dog ikke alle renoveringer, der kan aflæses på kirketårnet. I de sidste godt 100 år er kirken for eksempel blevet renoveret i 1908-09, 1931 hvor tårnet blev omsat, i 1949-51 samt i 1987.
På kirketårnet ses også forskellige bogstaver, idet nogle af Rydhave Slots ejere også var kirkeejere. Ved restaureringerne har de også sørget for at få deres initialer på tårnet. Det gælder Jens Sehested og hustruen Elisabeth Sophie Sehested samt svigersønnen Niels Sehested og hustruen Birgitte Elisabeth Sehested.
Kirken er opført i rå kampesten, og det har ført til to teorier om dens oprindelse.
Enten var sognet så fattigt på den tid, at man ikke havde råd til at opføre kirken i tilhugne kvadre. Eller også er kirken så gammel, at det ikke var almindeligt på den tid at opføre kirker i tilhugne kvadre. Hvis den sidste teori er rigtig, er Ryde kirke en af landets allerældste landsbykirker.
Hele kirken er dog ikke bygget i rå kampesten, idet der ved hjørnerne er anvendt tilhugne kvadre, ligesom soklen består af skråkanthuggede granitsten.
I skibets nordside har der i den vestlige ende været en kvindedør og i den østlige ende en indgang til herskaberne fra Rydhave Slot.
Kirkeskibet er med bjælkeloft og på en hylde i kirkeskibet ses blandt andet fem udskårne figurer, der menes at stamme fra en sengotisk katolsk altertavle. Figurerne havde i en årrække ligget i tårnrummet eller på kirkens loft, men kom frem i dagens lys på ny ved restaureringen i 1949-51. Det ældstbevarede fra kirken skulle ikke forgå.
Af figurerne ses til højre jomfru Maria, der oprindelig har båret Jesusbarnet i sine arme.
Til venstre ses smeden Christoforus, der drog ud i verden for at finde den stærkeste. Ifølge legenden bar han ved et vadested Kristus over floden. Da Kristus bar alverdens synd, var det den tungeste byrde, han nogensinde havde båret. Han havde fundet den stærkeste og gik i tjeneste hos ham og blev siden katolsk helgen efter at have lidt martyrdøden.
Ryde Kirke har også et par pæne kalkmalerier. De blev opdaget ved en restaurering i 1949 og kan ifølge konservator Mogens Larsen dateres til at være fra ca. 1550. Det er altså sengotiske kalkmalerier og dermed efterreformatoriske kalkmalerier.
Ved restaureringen blev kirkens kalklag på de indvendige flader fjernet, og her afsløredes det, at kirken havde flere kalkmalerier i både skib og kor. I dag er kun to bevaret. I skibet ses syndefaldsbilledet (tv) med anatomisk veltegnede figurer af Adam og Eva ved kundskabens træ, mens dommedagsbilledet (th) med de dødes opvækkelse på dommens dag er malet i koret ? faktisk på et tilmuret nordvindue.
Prædikestolen er et enkelt renæssancearbejde fra begyndelsen af 1600-tallet med toskanske hjørnesøjler og store retkantede felter. I 1682 bekostede Frederik Sehested til Rydhave en udsmykning af prædikestolen. På de fire sidefelter blev evangelisterne malet med deres symboler og ovenover i de små felter desuden skriftstedet: Mine øjne flyde med vand at man ikcke holder din lov. Ps.119
Nederst får Frederik Sehested sit navn med, idet der står: Dafüer den højædle, velbaarne oberstløjtnant Fred.. self ladet stafere denne prædikestol paa egen bekostning Til sidst endnu et skriftsted: Vogn op, du som sover, giv agt paa ordet og at Christus kan liuse for dig.I 1704 blev den fritstående prædikestol sat ind til væggen, og herved forsvandt evangelisten Johannes. Samtidig blev der lavet en opgang til prædikestolen via en lille trappe i hjørnevæggen mellem kor og skib.Altertavlen og de sammenbyggede sidepaneler i rokoko bekostedes i hin tid af oberstløjtnant Jens Sehested og hustru Birgit Elisabeth fra Rydhave Slot. Deres initialer JS og EBS ses på alterpartiets græske søjler. Det oprindelige midterbillede fra 1759 af Jesu fødsel julenat blev genindsat i 1932. Det tidligere billede, der var en kopi af Carl Blochs maleri, Kristus velsigner et lille barn, blev i første omgang hængt om bag alteret. Senere fik det en plads i kirkeskibet tæt ved døbefonten, men nu kan det ses i tårnrummet.Over det store alterbillede ses et motiv af Jesu himmelfart og øverst ses et topstykke med Guds øje i treenighedstrekanten.På sidefelterne kan indstiftelsesordene til nadveren læses. Og i bunden af altermotivet er indsat følgende lille vers:Da jeg og skriftestol var gammel og forældet,ja hver en stol her stoed, samt fond til nedfald hældet,lod Sehested os gjøre så zierlig, som vi staar. Det sytten hundrede og tresindstyvende aar.Også alterbordet er skænket af Jens Sehested og hustru i 1760. Men da kirkerestaureringen begyndte i 1949 var forsiden blot en malet plade. Men da det første lag maling blev fjernet, kunne man ane et overmalet motiv, der viste sig at være et større maleri af Nadveren Skærtorsdag aften.Højre ende af maleriet manglede dog, da alteret formodentlig er blevet gjort mindre gennem årene. Svenning Elmholdt, der stod for renoveringen fik dog malet en kopi, der benyttes på alterbordets forside i dag, mens det oprindelige maleri i renæssancestil i temmelig ødelagt stand opbevares på Nationalmuseet. Kirkens stager er fra midten af 1600-tallet. Døbefonten er meget gammel, af granit med liljeagtige ornamenter svarende til nabokirkerne i Sahl og Rønbjerg. Fra 1760 til 1908 har der været låger ud for kirkestolene i Ryde Kirke. På lågerne har der desuden været påmalet bibelske motiver. Desværre er de fleste låger forsvundet efter man i 1908 fik nye stole med gotiske spidsbuer.Ved præsteindberetningen i 1760 skriver pastor Hielmcrone, sognepræst i Borbjerg og Ryde: Ryde kirke er en liden ordinær bygning af model som de fleste landsbykirker med tårn uden spir. Klokken, som hænger i tårnet, er ikke meget stor, dog god af lyd. Så god, at den kan høres over det meste af sognet.Kirken er for få år siden renoveret af ejeren til Rydhave, som især indvendig har ladet den meget smuk gøre med ny altertavle, skriftestol (borte nu), font og lukkestole for hele menigheden, hvilke alle er meget smukt malede, dels med hvid og forgyldte lister og dels med bibelske stykker. I særdeleshed er Jesu fødsel i stalden meget smuk på altertavlen.I oktober 1848 noterede pastor Bjerglund Andersen i kirkens protokol:Fem af de i alt 17 gamle billeder (malet på træ) er nu opsat på Ryde Kirkes orgel. Restaureringen er smukt udført af hr. Svenning Elmholt, Rydhave Slot. Vi mangler desværre 9 af disse gamle til Ryde Kirke hørende billeder. Eftersøgningen fortsættes.Ved restaureringen i 1987 blev de resterende billeder opsat ved kirkens indgang og i kirken kor.Kirken fik via en testamentarisk gave opsat et klokkespil i 1979. Det er hollandske klokker, der er afstemt med kirkens gamle klokke. De to store klokker kan stadig betjenes manuelt. Klokkespiller spiller hver dag kl. 8 ? 12 ? 15 og 20 med årstidens melodier.Den største af klokkerne bærer indskriften: Fra Guds hus min klang skal lyde til hver sjæl, som bor i Ryde. Den næststørste klokke har indskriften: Klokke, ring over land og by.Herrens nåde hver dag er ny. Desuden har de to store klokker i klokkespillet indgravet et øje i en trekant ? netop det symbol, der kendes fra den øverste del af kirkens altertavle.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne